Adaptation au milieu
Profondeur de sol Régime hydrique Sols acides Sols neutres Sols calcaires
        Peu chlorosant IPC< 10 Chlorosant IPC de 10 à 50 Très chlorosant IPC>50

Sols superficiels Profondeur< 40 cm Sols Secs 1103.P Rupestris 1103.P 3309.C Gravesac 1103.P 1103.P  
Sols humides Gravesac Riparia S04 101.14 MGt Kober 5BB Kober 5BB 101.14 MGt S04 101.14 MGt S04 Fercal Kober 5BB Fercal

Sols moyennement profonds 40 – 80 cm Sols secs 3309.C Gravesac 1103.P Rupestris 3309.C Gravesac SO4 101.14 MGt Rupestris 3309.C Gravesac SO4 41B SO4 41B Fercal
Sols bien drainés Kober 5BB Gravesac 3309.C Riparia Riparia 101.14 MGt 3309.C Gravesac SO4 101.14 MGt 3309.C Gravesac SO4 41B Gravesac Fercal SO4 41B Fercal
Sols humides au printemps Kober 5BB Gravesac Kober 5BB 101.14 MGt Riparia Kober 5BB Gravesac 1103.P 101.14 MGt Kober 5BB Fercal 1103.P Fercal

Sols profonds < 80 cm Sols bien drainés 3309.C Gravesac Riparia 101.14 MGt 3309.C Gravesac 101.14 MGt 3309.C Gravesac 41B 41B Fercal 41B Fercal

 

Adapté à la complantation